top of page

Algemene voorwaarden

  Artikel 1 – Identiteit

Dit zijn de algemene voorwaarden van FieLua

Naam ondernemer: FieLua vof
Geregistreerd aan Roodwilligen 54, 6903 TE, Zevenaar, Nederland
E-mailadres: info@fielua.com
KvK-nummer: 85449334

BTW-nummer: NL863626865B01


  Artikel 2 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

- Bedenktijd: de termijn waarbinnen een consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

- Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

- Dag: kalenderdag;

- Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat een consument of FieLua in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

- Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor een consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

- Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen FieLua en een consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

- Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat een consument en FieLua gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

 

  Artikel 3 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van FieLua en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen FieLua en een consument.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument beschikbaar gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal FieLua voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos worden toegezonden.

 

  Artikel 4 – Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod van producten binden FieLua niet.

Elk aanbod bevat zodanige informatie dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

  Artikel 5 – De overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt FieLua onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

FieLua zal uiterlijk bij levering van het product aan de consument de volgende informatie verschaffen:

Het adres van de vestiging van FieLua;

De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

De prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, voor zover van toepassing de kosten van aflevering en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

 

  Artikel 6 – Herroepingsrecht

De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. FieLua mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar de consument is niet verplicht tot opgave van zijn reden(en).

De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen.

 

  Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan.

 

  Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn op ondubbelzinnige wijze aan FieLua.

Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in Artikel 6:230o lid 1 Burgerlijk Wetboek bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) FieLua.

De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, in originele staat en verpakking, en conform de door FieLua verstrekte instructies. Het is de verantwoordelijkheid van de consument dat het retourpakket in goede orde wordt ontvangen. Als dit niet het geval is, mag FieLua de retourzending weigeren.  

 

Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.

Verdere benodigde informatie over het retourneren van een product staat vermeld op de website.

Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

  

  Artikel 9 – Verplichtingen van FieLua bij herroeping

FieLua vergoedt alle betalingen van de consument, exclusief eventuele leveringskosten door FieLua in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt.

FieLua gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

 

  Artikel 10 – De prijs

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

 

  Artikel 11 – Nakoming overeenkomst

FieLua staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Er kan in ieder geval geen aanspraak op hetgeen onder lid 1 van dit artikel worden gemaakt (i) bij beschadiging door opzet of door nalatigheid, (ii) bij normale slijtage en/of (iii) bij beschadiging door het niet of niet juist in acht nemen van de gebruiksaanwijzing of gebruiksvoorschriften.

 

  Artikel 12 – Levering en uitvoering

FieLua zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

De eigendom van geleverde producten gaat over op de consument nadat het verschuldigde bedrag is betaald. Het risico van de producten gaat over op het moment van levering aan de consument.

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan FieLua kenbaar heeft gemaakt.

De consument dient het juiste adres en e-mailadres door te geven aan FieLua. Ook eventuele wijzingen hiervan dienen tijdig door gegeven te worden aan FieLua. Indien de consument een verkeerd adres heeft opgegeven voor de levering, dan is dit het risico van de consument.

FieLua zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen drie (3) werkdagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen.

Na ontbinding conform het vorige lid zal FieLua het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

Het risico van beschadiging van producten berust bij FieLua tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan FieLua bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikelen van FieLua kunnen op twee manieren worden verzonden. Klanten kunnen kiezen voor standaardverzending (zonder Track & Trace) of een brievenbuspakje metTrack & Trace. 

 

  Artikel 13 – Betaling

FieLua biedt de volgende veilige betaalwijzen:

- Creditcard: tijdens het bestelproces kan de koper zijn creditcardnummer en de einddatum van zijn creditcard invullen. De koper moet er zeker van zijn dat precies dezelfde naam als op de creditcard wordt ingevuld. Daarna volgt het autorisatieproces voor de betaling. De koper hoort of de betaling wel of niet is goedgekeurd.

- PayPal: met behulp van PayPal kan de koper geld overmaken van zijn bankrekening, creditcardrekening of PayPal-account.

- iDEAL: kopers met een Nederlandse bankrekening kunnen gebruikmaken van iDeal. Deze betaalmethode is tot stand gekomen door samenwerking van de Nederlandse banken. Het iDeal-betaalsysteem verbindt de meest voorkomende online banksystemen en is een betrouwbaar betaalsysteem.

- Bancontact/Mr.Cash: voor kopers met een Belgische bankrekening is het mogelijk om te betalen via Bancontact/Mr. Cash. Bancontact/Mr. Cash is een gezamenlijk initiatief van de Belgische banken dat zorgt voor snelle betaalprocessen zonder storingen. Bancontact/Mr. Cash is onder andere beschikbaar voor rekeninghouders van KBC, Dexia en ING. Dankzij het gebruik van de pincode kan een transactie snel en veilig worden afgerond.

- GiroPay

De koper is gebonden aan de voorwaarden van het door hem/haar gekozen betaalplatform voor de betaling. FieLua heeft geen macht over deze voorwaarden en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud daarvan.

Indien er een betaling plaats heeft gevonden door middel van een gift card, kan de koper bij het retourneren van producten enkel een nieuw tegoed voor op de gift card ontvangen. Gift cards en de restwaarde van gift cards zijn in geen enkel geval inwisselbaar voor geld. De eventuele restwaarde van de gift card kan gebruikt worden in volgende bestellingen.

 

  Artikel 14 – Overmacht

FieLua en de consument zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

 

  Artikel 15 – Klachtenregeling

FieLua beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten zo spoedig mogelijk nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij FieLua.

Bij FieLua ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door FieLua binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

  Artikel 16 – Overig

Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.

De administratie van FieLua geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de consument gedane aanvragen en/of bestellingen. De consument erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.

FieLua is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst met u door een enkele kennisgeving aan u aan een derde over te dragen.

Indien en voor zover enige bepaling van de algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. FieLua zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

 

  Artikel 17 – Toepasselijk recht en jurisdictie

Op overeenkomsten, en alle daaruit voortvloeiende niet-contractuele verplichtingen, tussen FieLua en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

bottom of page